Услови коришћења сајта

Коришћењем овог wеб сајта прихватате ове Услове коришћења као и правно обавезујући однос који се конституише између вас као Корисника и компаније КИО д.о.о. Београд, која је власник овог wеб сајта. Приликом заснивања претплатничког односа, прихватање ових Услова коришћења сматра се закључењем уговора на даљину у смислу Закона о заштити потрошача. Прихватањем ових Услова коришћења дајете свој безусловни и неопозиви пристанак да ћете се приликом коришћења услуге придржавати ових Услова коришћења.

Поједини изрази коришћени у овим Условима коришћења имају следеће значење:„Услуга“ је чињење доступним Кориснику Садржаја који се објављује на сајту у личне и некомерцијалне сврхе; КИО д.о.о. (“Компанија”) пружа, а Корисник користи Услугу, приступајући Садржају; „Корисник“ (у множини: „Корисници“) је лице односно лица, физичка или правна, страна или домаћа, која користе Услугу, без обзира на врсту уређаја са којег приступају, време приступа, трајање коришћења Услуге, као и без обзира на физичку или електронску адресу са које приступају сајту; „Садржај“ подразумева текст, скрипте, графику, слике, звукове, видео, аудио-визуелне комбинације, интерактивне функције и други материјал који се објављује на сајту којем се може приступити, без обзира на облик саопштавања Кориснику; “Сајт” је интернет сајт “kio.rs” који се објављује на адреси www.kio.rs, и који је у власништву компаније “КИО доо”, „Подаци о кориснику“ су подаци о кориснику/корисницима који се аутоматски прикупљају приликом коришћења Услуге и приступа Садржају и подаци о Кориснику које Корисник лично достави Компанији; „Колачићи“ (Cookies) су мали текстуални фајлови који се у оквиру пружања Услуге, преносе на електронску опрему путем које Корисник приступа Садржају;
Саставни део ових Услова коришћења је Политика приватности.

Отварање Корисничког налога дозвољено је само лицима која су навршила најмање 18 година живота, па прихватањем ових Услова коришћења, потврђујете и гарантујете да сте довољног узраста за коришћење Услуге. Сви садржаји објављени на сајту су у искључивом власништву КИО д.о.о. и/или су у власништву његових повезаних лица, и/или су у власништву пословних партнера КИО д.о.о, те се могу једино и искључиво користити за личну употребу и у некомерцијалне сврхе.
Није дозвољено умножавање, репродуковање, јавно приказивање или дистрибуирање Садржаја или било ког дела Садржаја са сајта, без претходног писаног одобрења или писане сагласности компаније КИО д.о.о.

Садржај сајта као и сви делови Садржаја представљају заштићено ауторско право које припада КИО д.о.о, односно исти је у режиму заштићеног ауторског права трећих лица која су пренела право коришћења истих на компанију КИО д.о.о. Коришћењем Садржаја не стичете власништво на било ком делу Садржаја којем приступате. Интелектуална својина, укључујући све заштићене знакове, лого знакове, текстове, податке, фотографије и/или графизме, као и целокупан Садржај доступан на сајту је у искључивом власништву компаније КИО д.о.о. или је у власништву трећих лица која су пренела право коришћења истих на компанију КИО д.о.о.

Непоштовање Услова коришћења, односно неовлашћено коришћење Садржаја укључујући али не ограничавајући се на умножавање, копирање, емитовање, чињење доступним на било који други начин, путем било ког медијума, представља повреду тих права сходно позитивним прописима важећим у Републици Србији те подлеже грађанској И кривичној одговорности. На све спорне односе између уговорних страна који настану услед коришћења Услуге, примењиваће се право Републике Србије, а у случају евентуалног спора, уговара се надлежност суда у Београду. Компанија КИО д.о.о. задржава право да у било ком тренутку, без претходне најаве ,измени ове Услове коришћења и неће бити одговорна ни за какве могуће последице произашле из промена Услова коришћења. Промене услова коришћења ступају на снагу у тренутку објављивања на сајту.

ОДРИЦАЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ :

Садржај који се налази на сајту, или било који део предметног Садржаја не може се сматрати понудом или позивом на куповину било које имовине или права, нити се исти има или може сматрати довољном информацијом за доношење значајних личних, финансијских или пословних одлука. Целокупан Садржај, који поред интелектуалне својине укључује и објављивање информација, мишљења, анализа, закључака и пројекција, подложан је изменама. Компанија КИО д.о.о. задржава право да у сваком тренутку, по свом избору изврши измену или уклањање Садржаја. Одређени део Садржаја који се приказује на сајту обезбеђују трећа лица (банери, поп-уп и сл.). Компанија КИО д.о.о. није одговорна за садржаје трећих лица ни у ком делу.

Прихватањем ових Услова коришћења сагласни сте и разумете да се Садржај испоручује Корисницима такав какав је, у облику у којем је учињен доступним, са свим евентуалним грешкама и без било каквих изричитих или прећутних гаранција у погледу квалитета или количине Садржаја или функционисања сајта. Компанија КИО д.о.о. не гарантује да ће пружање услуге преко сајта бити без грешака или прекида у раду и поуздање у функционисање Услуге је у потпуности ризик Корисника.

Компанија КИО д.о.о. ни у ком случају неће бити одговорна за нефункционисање Услуге, као ни за сметње, кашњења или прекиде у њеном функционисању, који су проузроковани утицајима ван контроле Компаније, а који се нису могли предвидети, спречити или избећи, укључујући без било каквих ограничења: обуставе рада, штрајкове, несреће, техничке сметње, неисправности програма или средстава комуникација (софтвера или хардвера), немире, ратове, одлуке надлежних органа и др. Компанија ће у оваквим случајевима уложити своје најбоље напоре који су у складу са пословном праксом, како би у што хитнијем року омогућила несметано функционисање Услуге.

Разумете и сагласни сте да компанија КИО д.о.о. није одговорна за било какву штету (материјалну или нематеријалну, директну или индиректну, стварну или будућу) или било какве губитке или измаклу корист који би могли да настану услед: нефункционисања услуге сајта; немогућности употребе сајта; перформанси сајта; било каквих грешака или пропуста у раду сајта; као ни за било какво оштећење рачунара, мобилног уређаја или друге опреме или технологије било којег корисника који би настали у вези са коришћењем сајта, укључујући, али не ограничавајући се на штету од било каквог кршења безбедности, приватности или рачунарског вируса, грешке, преваре, прекида у раду, квара на уређају или мрежи или било које друге сметње укључујући, али не ограничавајући се на губитак података, кварове или неисправност уређаја. Разумете и прихватате да компанија КИО д.о.о. у пружању својих услуга користи сервисе трећих лица (“Добављачи”) која нису под контролом компаније КИО д.о.о. Компанија не даје било какве гаранције и неће бити одговорна за поступке или пропуштања било ког добављача као ни за нефункционисање сервиса добављача. У случају сметњи у раду сервиса добављача, Компанија ће упутити Кориснике да се обрате директно добављачу И уложиће разумне напоре са своје стране да омогући правилно и потпуно функционисање Услуге.

ОБАВЕЗЕ ПОСЕТИЛАЦА/КОРИСНИКА САЈТА :

У циљу ефикасног, безбедног и неометаног коришћења садржаја који се налази на wеб сајту није дозвољено:

1) објављивање, слање, размењивање и преношење садржаја које је у супротности са важећим прописима;
2) објављивање, слање, размењивање и преношење увредљивог, вулгарног, претећег, расистичког или шовинистичког садржаја, као и садржаја који на било на било који начин може да проузрокује штету било ком лицу;
3) објављивање, слање, размењивање и преношење информација за које посетилац зна или претпоставља да су лажне или којима се повређују права других лица;
4) лажно представљање, односно представљање у име другог, правног или физичког лица;
5) манипулисање и злоупотреба идентификаторима да би се прикрило порекло садржаја који се објављује, шаље, размењује или преноси;
6) објављивање, размена и слање нежељеног садржаја корисника без њиховог пристанка или тражења, као што су промотивни материјали, рекламне поруке, спам поруке, ланчана писма, промотивни и рекламни материјали који садрже лажне информације, наводе или тврдње које могу заварати кориснике;
7) објављивање, слање, размењивање и преношење садржаја с вирусима или сличним штетним фајловима или програмима;
8) прикупљање, чување и објављивање личних података других посетилаца сајта и/или апликације.

Задржавамо право да уклонимо садржај који сматрамо непримереним или који није у складу са Условима коришћења. Корисници преузимају одговорност за сваку штету која настане као последица њихових активности.